O projekte

Youthtainability je KA2 strategické partnerstvo medzi organizáciami Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, DYPALL Network, a European network based in Portugal a Detská organizácia FÉNIX, o. z. V rámci projektu sme zorganizovali tri partnerské stretnutia a študijnú návštevu pre odborníkov z partnerských krajín. Na základe týchto skúseností sme vytvorili „intelektuálny výstup“ ako hlavný výsledok projektu, ktorý pozostáva z troch rôznych častí.

Teoretická časť je zameraná na zmapovanie problémov miestnej práce s mládežou, najmä
vo vidieckych oblastiach, ako je migrácia mladých ľudí z vidieka do väčších miest, význam udržateľnosti na miestnej úrovni a úlohy práce s mládežou pri vytváraní a rozvoji pocitu spolupatričnosti miestnych mladých ľudí.

V druhej časti poskytujeme zbierku nástrojov pre miestnych pracovníkov s mládežou, ktorá im môže pomôcť pri rozvíjaní pocitu spolupatričnosti s mládežou, aby mladí ľudia boli viac miestni” a viac informovaní o svojej komunite.

V neposlednom rade ponúkame mapu sebahodnotenia pre miestnych pracovníkov s mládežou, aby mohli zmapovať svoj vlastný pocit spolupatričnosti, čo by mohlo byť veľmi dôležitým východiskovým bodom celého procesu.

Ciele

Hlavným cieľom projektu je podrobne preskúmať úlohu práce s mládežou vo vidieckych oblastiach, aby sa miestni mladí ľudia skutočne cítili ako doma vo svojom meste, čím sa zníži ich migrácia z malých miest do väčších miest.

1
ľudí
1
podujatí
1
pracovníkov s mládežou
1
výstupy